องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นางสาวอรวรรณ สุนสันเขต
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0630323240
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางณัฐกานต์ ประโม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวจิรารัตน์ นามโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายนฤชา หานุสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนนทนันท์ หานุสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสุภักดิ์ สีกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวบุษบา พิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสันติศักดิ์ นงนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุธิรักษ์ บุญแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอรรจนภรณ์ พิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวสรารัตน์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ