messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จากสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ตลอดจนผลของการวิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้ว จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ไว้ดังนี้ "ศูนย์กลางงานบริการสาธารณะ เร่งรัดพัฒนาตำบล สร้างเสริมชุมชน สู่สังคมอาเซียน"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง