องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
image สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ "สิมโบราณ วัดป่าบ้านชาด" หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด [10 กรกฎาคม 2566]
 
info ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จากสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ตลอดจนผลของการวิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้ว จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ไว้ดังนี้ "ศูนย์กลางงานบริการสาธารณะ เร่งรัดพัฒนาตำบล สร้างเสริมชุมชน สู่สังคมอาเซียน"

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ๗ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ๓๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับตำบลหัวช้างและตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดกับตำบลศรีโคตรอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออกติดกับตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดกับตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ ประมาณ ๓๕.๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๒,๔๐๖.๒๕ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบ จำนวนหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ๑,๔๘๗ ครัวเรือน