องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวชุติกาญจน์ มีมาก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0913461795
นางดอกไม้ ปัญยาง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางยุวดี กมลสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวรรณษา เดชศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตยา โพโสภา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภาณุรินทร์ พลแสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายชาญชัย บุญชม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางรัชดา ขันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวดลหทัย เทียมสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิริพร แซมรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางมิ่งพร ทีโย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)