องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (O15)
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : กำรรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แบบข้อมูลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ยบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2