ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง