ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง