ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง