ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง